ยินดีต้อนรับเข้าสู่... สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

 

ประวัติอำเภอแม่อาย

บุคลากร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

กลุ่มส่งเสริมอาชีพ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ยุวเกษตรกร

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

หมอดินประจำหมู่บ้าน

ภัยธรรมชาติ

ห้องสมุดเกษตรกร

 
เว็ปไซต์หน่วยงานอื่น

กรมวิชาการเกษตร

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 24 ตุลาคม 2555 นายคมกริช ตรีธัญพงศ์ เป็นประธานประชุมคณะทำงานติดตาม
กำกับดูแลการรับจำนำ ระดับอำเภอ ดำเนินการประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์การรับจำนำข้าวนาปี...อ่านต่อ

วันที่ 23 ตุลาคม 2555 2555 นางศิริพันธ์ วิรัตน์เกษม รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแม่อายและเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย เข้าร่วมถวาย พวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ...อ่านต่อ

วันที่ 18 ตุลาคม 2555 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย
และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่อาย จัดงานรณรงค์การบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย ...อ่านต่อ

วันที่ 15 ตุลาคม 2555 นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมานมัสการพระราชปริยัติเมธี
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดท่าตอน พระอารามหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่...อ่านต่อ

วันที่ 10 ตุลาคม 2555 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย ดำเนินการประชาคม และตรวจสอบพื้นที่เสียหายจากอุทกภัย
ในพื้นที่ ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่...อ่านต่อ

วันที่ 9 ตุลาคม 2555 กรมการข้าวและกรมวิชาการเกษตร ดำเนินการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและกำจัดเพลี้ย
กระโดดสีน้ำตาล แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านหลวง ...อ่านต่อ

วันที่ 8 ตุลาคม 2555 นางศิริพันธ์ วิรัตน์เกษม รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแม่อาย นำคณะวิทยากร
อบรมให้ความรู้ในการกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย...อ่านต่อ

วันที่ 3 ตุลาคม 2555 นางศิริพันธ์ วิรัตน์เกษม รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอ แม่อายร่วมกับฝ่ายอารักษาพืช
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหายจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาด...อ่านต่อ

วันที่ 2 ตุลาคม 2555นางศิริพันธ์  วิรัตน์เกษม  รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแม่อาย
เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดในนาข้าว ...อ่านต่อ

  ช่วงวันที่ 1 – 18 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการระดับตำบล ดำเนินการสุ่มตรวจพื้นที่
และ จับพิกัดโดยใช้ GPS เพื่อตรวจสอบพื้นที่ ...อ่านต่อ

ช่วงวันที่ 1 – 18 ตุลาคม 2555 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย ดำเนินการประชาคมเกษตรกร
ผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัง 3 ชนิด...อ่านต่อ

วันที่ 30 สิงหาคม 2555 นางละออ  ซูศรีรัตน์ ประมงอำเภอ พร้อมด้วยนายมนตรี  ไชยวงค์ นายเอกนรินทร์ ปินทะนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย และนายน้อง ฟองมูล อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ...อ่านต่อ

วันที่ 29 สิงหาคม 2555 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อายและเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการอบรมการเกษตร การผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  ...อ่านต่อ

วันที่ 22 สิงหาคม 2555 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย เจ้าหน้าที่ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการอบรมการเกษตร การผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ...อ่านต่อ

22 สิงหาคม 2555 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่อาย ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาการผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ...อ่านต่อ

17 สิงหาคม 2555 นายมนตรี ไชยวงค์ และนายเอกนรินทร์ ปินทะนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนักวิชาการเกษตร อบต. และ อาสาสมัครเกษตร เข้าร่วมสัมมนาวิทยากรกระบวนการ ครั้งที่ 2 ...อ่านต่อ

วันที่ 15 สิงหาคม 2555 นายประมวล เครือมณี และเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอแม่อาย นำคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดไร่นาสวนผสม  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  ดำเนินการตรวจคัดเลือก ไร่นาสวนผสม ของนายสุเทพ อิ่นคำ...อ่านต่อ

นายประมวล เครือมณี เกษตรอำเภอแม่อาย พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...อ่านต่อ

10 สิงหาคม 2555 นายมนตรี ไชยวงค์ และนายเอกนรินทร์ ปินทะนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย เป็นวิยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรในตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย ภายใต้โครงการการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ...อ่านต่อ

1 ส.ค. 2555 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย เข้าร่วมการการประชุมชี้แจงโครงการและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาการผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ...อ่านต่อ

31 ก.ค.2555 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย พร้อมด้วยนักวิชาการเกษตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกรอาสา รวม 5 ราย เข้าร่วมการสัมมนาวิทยากรกระบวนการโครงการพัฒนาการผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ ...อ่านต่อ

วันที่ 27-29 ก.ค. 2555 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย ร่วมเตรียมการและดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระเคลื่อนที่...อ่านต่อ

16-20 ก.ค.2555 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย พร้อมด้วยนักวิชาการเกษตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกรอาสา รวม 5 ราย เข้าร่วมอบรมวิทยากรกระบวนการ...อ่านต่อ

13 ก.ค. 2555 นายมนตรี ไชยวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ        นายเอกนรินทร์  ปินทะนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรโครงการการเกษตรอินทรีย์ แก่เกษตรกรตำบลสันต้นหมื้อ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่...อ่านต่อ

10 ก.ค. 2555  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย ร่วมกับคณะกรรมการตัดสินของจังหวัดเชียงใหม่  ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ของกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ...อ่านต่อ

10 ก.ค. 2555 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย ร่วมกับคณะกรรมการตัดสินของจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการคัดเลือกไร่นาสวนผสม ของนายสุเทพ อิ่นคำ...อ่านต่อ

21 มิ.ย. 2555 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเข้าร่วมประชุมรวมสายของสำนักงานเกษตรอำเภอ(DW) ณ ร้านครัวลานคูณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ...อ่านต่อ

วันที่ 13 มิ.ย. 2555 นายประมวล เครือมณี เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานแม่อาย ร่วมโครงการอำเภอแม่อายยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ...อ่านต่อ

วันที่ 17 พ.ค. 2555 นายประมวล เครือมณี เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานแม่อาย ตรวจเยี่ยมหน่วยรับซื้อกระเทียม ตามโครงการรับซื้อกระเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาราคา ปีการผลิต 2554/55 ...(อ่านต่อ)

 
 

วันที่ 8 และ 11 พ.ค. 2555 นายประมวล เครือมณี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย ดำเนินการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ไม้ผล)...(อ่านต่อ)

วันที่ 10 พ.ค. 2555 เวลา 13.30 น. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์นายอำเภอแม่อาย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ คชภอ.  เพื่อตรวจสอบและรับรองพืชผลที่เสียหายจากวาตภัย โดยนายประมวล เครือมณี เกษตรอำเภอแม่อาย และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรทุกตำบลที่ได้รับความเสียหายได้เข้าร่วมการประชุม ...(อ่านต่อ)

วันที่ 10 พ.ค. 2555 เวลา 09.00 น. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์นายอำเภอแม่อาย เป็นประธานประชุมแก้ไขปัญหากระเทียมของเกษตรกรตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประมวล เครือมณี เกษตรอำเภอแม่อายและเจ้าหน้าที่เกษตรเข้าร่วมประชุม...(อ่านต่อ)

 
 

วันที่ 24 เมษายน 2555 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการทำประชาคมเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย...(อ่านต่อ)

 
 

วันที่  2-5 เมษายน 2555 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย ดำเนินการทำประชาคมเพื่อตรวจสอบ รับรอง ความถูกต้องของข้อมูลผู้ปลูกข้าวนาปรัง...(อ่านต่อ)

 
 

วันที่ 23-28 มีนาคม 2555 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย ดำเนินการทำประชาคมเพื่อตรวจสอบ รับรอง ความถูกต้องของข้อมูลผู้ปลูกกระเทียม ...(อ่านต่อ)

 
 

วันที่ 4 มีนาคม 2555 อำเภอแม่อายดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร โดยลงคะแนน ณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละตำบล ...(อ่านต่อ)

 
 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ นายประมวล เครือมณี เกษตรอำเภอแม่อาย พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าประชุมจัดเตรียมการรับเสด็จองคมนตรีกับหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุมโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามรอยพระราชดำริดอยฟ้าห่มปก...(อ่านต่อ)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ดำเนินโครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย ...(อ่านต่อ)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 นายประมวล เครือมณี เกษตรอำเภอแม่อาย กล่าวเปิดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย ...(อ่านต่อ)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 นายธานี ธรรมสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต...(อ่านต่อ)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 นายประมวล เครือมณี เกษตรอำเภอแม่อาย พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมแกนนำผู้ปลูกกระเทียม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคากระเทียมตกต่ำ ...(อ่านต่อ)

 
 

วันที่ 25 มกราคม 2555 นายประมวล เครือมณีเกษตรอำเภอแม่อาย พร้อมเจ้าหน้าที่มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการเยี่ยวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้แก่เกษตรผู้ประภัย...(อ่านต่อ)

วันที่17มกราคม2555สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฮียงไทยธำรงค์ บ้านปู่หมื่นใน ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยมี นายประมวล เครือมณี เกษตรอำเภอแม่อาย พร้อมเจ้าหน้าที่รับเสด็จ ...(อ่านต่อ)

วันที่ 13 มกราคม 2555 นายประมวล เครือมณี รับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากกรมการข้าวโดยเจ้าหน้าที่จากกรมการข้าวทำการสุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อตรวจสอบ...(อ่านต่อ)

 

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5345-9006